top of page

Sự kiện địa phương / Cập nhật

Trang Instagram của chúng tôi ( @dcteensaction ) đóng vai trò như một trung tâm địa phương để cung cấp thông tin và cập nhật về các cuộc biểu tình, hỗ trợ lẫn nhau, kiến nghị và các cơ hội tham gia công dân khác. Gần đây, chúng tôi cũng đã bắt đầu cộng tác với Lịch Công lý Xã hội của DMV để tổng hợp thông tin về các sự kiện địa phương sắp tới.

bottom of page